Bidrag

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda verksamhet som främjar sparandet. Stiftelsen delar ut understöd till mottagare verksamma inom stiftelsens verksamhetsområde.

Ansökan jämte bilagor skall inlämnas till Vallgrundstiftelsens ombud senast den sista februari.

Ansökningsblankett